alle artikels
sociaal cultureel volwassenwerk
humanistisch verbond limburg

Humanistisch Verbond in het sociaal culturele volwassenwerk

Editoriaal door Adrien Verbiest, voorzitter Humanistisch Verbond Limburg Beste geestesgenoten, Graag wil ik in de laatste Glauks van het jaar onze Missie en Visie vanuit het Humanistisch Verbond aan bod laten komen. Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die mensen verenigt vanuit een vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld. We doen dat door het ontwikkelen van lokale en bovenlokale activiteiten, acties en initiatieven die vrij onderzoek, kritisch denken, vrije meningsuiting en zelfbeschikking benadrukken. Vanuit de verlichtingswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit willen we een tolerante, democratische, duurzame en verbindende samenleving versterken en helpen realiseren. Daarbij streven we naar een goed en zinvol leven waarin men zich kan ontplooien. Het inhoudelijk profiel: een vrijzinnigheid met nadruk op humanisme.

Omdat de mens zichzelf legitimeert en zijn eigen zingever is, zijn alle mensen gelijk. Dat impliceert verdraagzaamheid en solidariteit, ook met latere generaties (ecologie en duurzaamheid). We geloven niet dat er een hogere zin of zingever is aan ons bestaan. Dat heet recht op zelfbeschikking en is inherent aan ons ongelovig zijn. Maar het maakt ook elke mens gelijk, waardoor ons streven gekenmerkt wordt door een universalisme.

Daarom zijn we samen een  ledenvereniging van de georganiseerde vrijzinnigheid en groeperen alle vrijzinnige humanisten die bereid zijn een lidkaart aan te schaffen omwille van hun “ideologie”.

Naast onze ideologie dienen we via het decreet van de sociaal-culturele volwassenwerk onze visie bekend te maken vanuit het Humanistisch Verbond. Het sociaal-culturele volwassenwerk dient vier functies te vervullen: de gemeenschapsfunctie, de culturele functie, de maatschappelijke functie en de educatieve functie.  Het decreet stapt hierbij af van de opdeling van organisaties in zogenaamde werksoorten zoals verenigingen, bewegingen, vormingsinstellingen, …  De functies bepalen de aard, de vorm en de structurering van de praktijken die de organisatie opzet en de processen die ze daarmee beoogt.

De geactualiseerde functies worden omschreven als volgt:

De gemeenschapsvormende functie

Doelgericht ondersteunen en faciliteren van processen en praktijken die leiden tot vormen en ondersteunen van groepen en gemeenschappen, of versterken van de interactie tussen groepen en gemeenschappen. Een groep  is een geheel van deelnemers aan en deelhebbers in een sociaal-culturele praktijk.  Een gemeenschap is  een netwerk van personen die in zelforganisatie en samenwerking samen iets delen.

De cultuurfunctie

Doelgericht creëren,  deelnemen, bewaren en delen van cultuur. Cultuur verwijst naar een sociaal gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin die zowel mensen als samenlevingen oriënteert en een bestaansgrond geeft. Cultuur wordt levend gehouden door mensen – door herhaling, aanpassing, actualisering, duiding en kritiek - en is daarom steeds in ontwikkeling.

De maatschappelijke bewegingsfunctie

In relatie tot samenlevingsvraagstukken doelgericht ruimte creëren voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen en in de richting van de maatschappij.

De leerfunctie

Doelgericht opzetten van leeromgevingen die het leren door individuen, groepen of gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen. De lerende leert door middel van interactie met die leeromgeving.

Sociaal-culturele organisatie kiezen zelf de mix van functies die ze het best inzetten om hun missie en werking te realiseren.

De identiteit en werking van een sociaal-culturele organisatie wordt niet alleen gedefinieerd door de eigen keuze en invulling van de vier sociaal-culturele functies, maar ook door het specifieke samenspel tussen die functies en de sociaal-culturele rollen die kenmerkend is voor de praktijken van de organisatie.

De rollen worden als volgt verduidelijkt:

De verbindende rol

Mensen verbinden met groepen, gemeenschappen en de brede samenleving door ruimtes te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen in relatie tot anderen en door hen kansen te bieden op deelnemen en deelhebben aan die groepen, aan gemeenschappen en aan de brede samenleving. De verbindende rol verwijst naar processen waarbij actoren (mensen, groepen, gemeenschappen) op elkaar betrokken geraken met wederzijdse erkenning.

De kritische rol

In vraag stellen van waarden, normen, opvattingen, instituties en spelregels en de publieke dialoog daarover voeden en voeren.

De laboratoriumrol

In maatschappelijk innoverende praktijken experimenten met nieuwe maatschappelijke spelregels als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken. Individuen ontwikkelen zo hun ondernemend burgerschap.

 

Beste leden, deze gegevens zullen nog verduidelijkt worden in vormingssessies door de educatieve medewerkers. De bestuursleden kunnen ter inspiratie een aantal voorbeelden vinden achterin deze Glauks.

Met veel vrijzinnige groeten,

Adrien.

Glauks is het driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Humanistisch Verbond Limburg.

Als lid van het Humanistisch Verbond Limburg ontvang je GLAUKS (tweemaandelijks ledenblad van het Humanistisch Verbond Limburg) en HET VRIJE WOORD (driemaandelijks magazine voor vrijdenkers). 

Met uw lidmaatschap drukt u uw steun uit voor een warme organisatie in het hart van het sociaal-culturele middenveld die als geen ander de waarden van het humanisme en van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) én het zelfbeschikkingsrecht van het individu hoog in het vaandel draagt. Op onze activiteiten zijn alle democratisch denkende burgers van goede wil welkom, maar het is mede dankzij uw steun dat wij onze werking kunnen ontplooien en onze doelstellingen kunnen realiseren.  

Voor slechts 12 euro ben je een jaar lang lid. Een overschrijving op het rekeningnummer van het Humanistisch Verbond:  BE72 0011 7775 6216  BIC: GEBABEBB. Vermeld op de overschrijving je naam en adres en de afdeling van je keuze. 

Of kom gewoon eens langs op een van onze activiteiten en maak kennis met een afdeling van het Humanistisch Verbond in je buurt (link naar afdelingen op website). 

Adrien Verbiest, voorzitter Humanistisch Verbond Limburg

Adrien Verbiest, voorzitter Humanistisch Verbond Limburg

Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over onze Humanistisch Verbond in het sociaal culturele volwassenwerk? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist