Privacy policy

Privacyverklaring

Vrijzinnig Limburg is eigendom van de Instelling Morele Dienstverlening (IMD).

De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) hecht veel belang aan uw privacy. In deze privacyverklaring geven wij u op een duidelijke en transparante manier informatie over welke persoonsgegevens de IMD verzamelt, bewaart en hoe wij deze verwerken. De IMD houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) hecht veel belang aan uw privacy. In deze privacyverklaring geven wij u op een duidelijke en transparante manier informatie over welke persoonsgegevens de IMD verzamelt, bewaart en hoe wij deze verwerken. De IMD houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze medewerkers.

Dit kan via e-mail,

Door het verzenden van een brief naar:

Instelling Morele Dienstverlening

Albrecht Rodenbachstraat 18

3500 Hasselt

Of je kan ons contacteren via 011/21 06 54.

Welke gegevens verzamelen wij, hoe en waarom?

Uw persoonsgegevens worden door de professionele medewerkers van de IMD verwerkt en beheert. Wij bewaren deze gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. Het gaat hierbij enkel om de doeleinden die op u specifiek van toepassing zijn.

 • Om u als geïnteresseerde op de hoogte te houden door bijvoorbeeld het versturen van flyers, nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Indien de doeleinden dit vereisen kunnen wij de volgende gegevens vragen, uiteraard mits de toestemming van de betrokkene:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres,
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, bankinstelling
 • Beeld en geluid: portret, pasfoto, sfeerfoto, geluidsopname

De volgende gevoelige gegevens verzamelen wij enkel wanneer deze informatie noodzakelijk is en wanneer wij hiervoor vooraf uw expliciete toestemming hebben gekregen:

 • Gezondheidsgegevens: bijvoorbeeld allergieën bij inschrijving op culinaire activiteiten

Tenzij wettelijk verplicht of indien dit voortvloeit uit de producten en diensten die wij aanbieden (vb. indien u deze informatie hebt vermeld in uw inschrijving als deelnemer aan een activiteit), verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);
 • websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (vb. uw eigen website of social media pagina);
 • databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden;
 • bevriende verenigingen aan wie u de toelating hebt gegeven om uw gegevens te delen met ons.

Delen met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT‐infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen en verspreiden van tijdschriften en nieuwsbrieven;
 • het voeren van boekhouding en verzekeringsbeheer;
 • het naleven van wettelijke en financiële formaliteiten;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen, zijnde personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De IMD bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en plant om de 5 jaar een update van de gegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de IMD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back‐ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

Recht op inzage

Indien wij persoonsgegevens van u bewaren, heeft u het recht om die gegevens in te kijken.

Recht op rectificatie en aanvulling

Indien de IMD onjuiste persoonsgegevens van u heeft, heeft u het recht om deze te wijzigen. Uw persoonsgegevens kunnen ook steeds worden aangevuld indien u dat wenst.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken. Wanneer er bijvoorbeeld onjuiste gegevens worden verwerkt, dan mogen de gegevens niet gebruikt worden zolang ze niet juist zijn.

Het recht op dataportabiliteit

Dat is het recht om digitale persoonsgegevens over te dragen. U heeft het recht om de persoonsgegevens die de IMD van u heeft, te ontvangen.

Het recht om vergeten te worden

Ten alle tijde heeft u als betrokkene het recht om vergeten te worden door de IMD. Uw gegevens moeten gewist worden wanneer u als betrokkene uw toestemming voor verwerking intrekt.

Het recht op intrekken van uw toestemming

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons via één van de volgende kanalen contacteren.

Dit kan via e-mail,

door het verzenden van een brief naar:

Instelling Morele Dienstverlening

Albrecht Rodenbachstraat 18

3500 Hasselt

Of je kan ons contacteren via 011/ 21 06 54

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken. Wij zullen de laatste versie van deze privacyverklaring online plaatsen zodat u deze kan raadplegen. 

Bijkomende informatie

Indien u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze medewerkers.

Dit kan via e-mail,

Door het verzenden van een brief naar:

Instelling Morele Dienstverlening

Albrecht Rodenbachstraat 18

3500 Hasselt

Of je kan ons contacteren via 011/ 21 06 54

 

Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over Vrijzinnig Limburg? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist