alle artikels
Oproep
Bestuur
IMD

OPROEP VAN KANDIDAAT-BESTUURDERS

Oproep van kandidaat-bestuurders voor de instellingen voor niet-confessionele morele dienstverlening van de centrale vrijzinnige raad v.z.w. In Vlaanderen en het Administratief arrondissement Brussel-hoofdstad

Ons doel is te breken met de geschiedenis. Die staat bol van onrechtvaardigheid. Van macht geconcentreerd in weinig handen. Macht die werd opgelegd door mensen onwetend te houden. Macht die werd ‘ontleend’ aan bovennatuurlijke entiteiten. Onvrijheid en ongelijkheid als norm, menselijk leed structureel. De waarde van een leven verwaarloosbaar.

Vrijzinnig humanisme ijvert net voor een samenleving waarin elke mens evenwaardig is. Een samenleving waarin onpartijdige instellingen fundamentele vrijheden en de gelijkheid voor de wet van elke mens garanderen. Een samenleving die vooruitgang definieert zowel in termen van persoonlijk geluk als van maatschappelijke verbondenheid. 

Door in Vlaanderen en Brussel te bouwen aan een gemeenschap waarin dit kernidee voortdurend wordt gevoed en uitgedragen, wil UVV/deMens.nu die samenleving elke dag een stapje dichterbij brengen. Dat ‘bouwen’ neemt heel veel vormen aan.

Op 21 juni 2002 werd de Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen afgekondigd (BS 22 oktober 2002).

Deze Wet legt de financiering van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen ten laste van publieke overheden, op een gelijkaardige manier als voor de erkende erediensten vast.

UVV/deMens.nu, bij delegatie van de Centrale Vrijzinnige Raad vzw (verder CVR) gegeven op 25 november 2002,

  • vertegenwoordigt de Nederlandstalige vrijzinnig humanistische gemeenschappen die deel uitmaken van de CVR in hun betrekkingen met de burgerlijke overheid;
  • coördineert de organisatie en de werking van de niet-confessionele vrijzinnig humanistische morele dienstverlening en het beheer van de materiële en financiële belangen van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen die er deel van uitmaken;
  • regelt de uitoefening van het ambt van de afgevaardigden die morele diensten verlenen op basis van de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, en hun aanstelling ten aanzien van de Staat, conform de Wet van 21 juni 2002.

UVV/DeMens.nu is bevoegd om geheel autonoom de beleidslijnen van de beweging uit te zetten, de doelstellingen van de vrijzinnig humanistische dienstverlening te bepalen en te definiëren en deze te organiseren en te superviseren.

In het kader van de decentralisatie van het financieel en materieel beheer van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen en de huizenvandeMens werden krachtens de Wet publiekrechtelijke Instellingen voor morele dienstverlening (verder IMD genoemd) opgericht, één in elke provincie en twee in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, met bevoegdheden binnen de betrokken gebiedsomschrijving. Voor de Vlaamstalige gemeenschap is er een Instelling in de provinciehoofdsteden Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven én een Instelling in Brussel.

Elke IMD wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven verkozen leden en evenveel plaatsvervangers. Vijf leden en hun plaatsvervangers worden verkozen door de betrokken provinciale algemene vergadering, die fungeert als kiescollege, verder het kiescollege genoemd. De andere twee leden en hun plaatsvervangers worden door de CVR verkozen. Tenslotte zijn van rechtswege lid van de raad van bestuur met adviserende stem: de boekhouder van de betrokken IMD, een afgevaardigde[1] daartoe aangewezen door de CVR of zijn plaatsvervanger, en de gouverneur of zijn plaatsvervanger. Bij de verkiezing van de leden van de raad van bestuur moet idealiter rekening worden gehouden met de rechtmatige belangen en de vraag om vertegenwoordigers vanwege de verschillende strekkingen binnen de provinciale vrijzinnig humanistische gemeenschap.

De zetelende bestuurders bereiken het einde van hun mandaat en zijn na 20 maart 2021 allen van rechtswege ontslagnemend. Op 20 maart 2021 worden nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers verkozen. De voorzitter van elke IMD is belast met de organisatie van de verkiezing. De covoorzitter van de CVR, tevens voorzitter van UVV/deMens.nu, is belast met de verkiezing van de kandidaten door de CVR, wat gebeurt op 27 maart 2021. **

Het kiescollege van elke IMD is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidverenigingen van UVV/deMens.nu voor wat Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel betreft, voor zover zij iemand aanduiden. Elke lidvereniging duidt maximaal één vertegenwoordiger aan, die woonachtig is op het grondgebied van de provincie of het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De voorzitter van elke IMD is belast met de samenstelling van het kiescollege en richt daartoe de vraag aan de lidverenigingen van UVV/deMens.nu om hun kandidaat kenbaar te maken.

[1] De term ‘afgevaardigden’ verwijst naar het art. 181 §2 van de Grondwet en duidt op de door de Staat betaalde medewerkers van de CVR/UVV/deMens.nu die vrijzinnig humanistische dienstverlening verzorgen.

Elke vrijzinnig humanist, al dan niet georganiseerd, kan zijn kandidatuur voor bestuurder van een IMD stellen, mits hij/zij

  • woont binnen het grondgebied van de IMD of voorgedragen wordt door een lidvereniging van UVV/deMens.nu die er haar zetel op heeft,
  • minstens 18 jaar oud is op de dag van de verkiezing,
  • een blanco uittreksel uit het strafregister kan voorleggen,
  • en instemt met het principe van vrij onderzoek.

Er wordt van de kandidaat een engagement gevraagd van drie jaar, waarbij hij/zij jaarlijks aan minstens 10 vergaderingen actief dient te participeren. Hij/zij heeft een persoonlijke visie op de groeiende rol en impact van het vrijzinnig humanistische waardenkader, de dienstverlening, haar actoren en de gemeenschappen in de samenleving. Hij/zij wil dit proces financieel en materiaal faciliteren via de lagere overheden. Er wordt van de kandidaat dan ook interesse en/of beslagenheid in het financiële en materiële beheersdomeinverwacht. Het mandaat van bestuurder is niet vrijblijvend. Met een budget van honderdduizenden euro wordt duidelijk geappelleerd aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Bovendien zijn de beslissingen van de raad van bestuur van een Instelling onderworpen aan het toezicht van de CVR en de minister van Justitie.

Vrijzinnig humanisten die hun kandidatuur voor het mandaat van bestuurder van een IMD willen stellen, kunnen dit doen door het bijgevoegd kandidaatstellingsformulier, vergezeld van een motivering en een beknopt cv, in te vullen, te ondertekenen en aangetekend terug te sturen, uiterlijk tegen 29 januari 2021 – 17 uur t.a.v. de voorzitter van de betrokken IMD. Voor de lijst van de IMD, zie de bijlage.

De kandidaturen zijn maar ontvankelijk wanneer ingediend op het formulier in de bijlage en binnen de gestelde termijn.

De voorzitter van de IMD zal bij ontvangst zonder verwijl de kandidaatstelling aan de betrokkene bevestigen.

 

** Het volledige verkiezingsreglement kan op eenvoudig verzoek worden verkregen bij elke Instelling.

Activiteitenboekje

Ontvang GRATIS het maandelijks activiteitenboekje in je brievenbus of via e-mail.

Vraag jouw exemplaar aan
Activiteitenboekje

Heb je vragen over onze OPROEP VAN KANDIDAAT-BESTUURDERS? Neem dan contact met ons op.

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact op.

 Velden met een * zijn verplicht.

Captcha is vereist

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Bij Vrijzinnig Limburg is er heel wat te beleven. Mis geen enkele boeiende lezing, toffe workshop, zinvolle gespreksgroep of inspirerende tentoonstelling.

Captcha is vereist